Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία

Το Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, συνολικής διάρκειας 4 ετών (1550 ώρες). Το Ινστιτούτο είναι εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης στην οικογενειακή θεραπεία από το Επιμελητήριο Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικές/ούς λειτουργούς, ψυχιατρικούς νοσηλευτές/τριες), οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την άσκηση της συστημικής ψυχοθεραπείας. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:

Α. Το πρώτο έτος αποτελεί μια «Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και τις Εφαρμογές της», που παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση για τη μετέπειτα κλινική άσκηση, μπορεί όμως κανείς να το παρακολουθήσει και ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Β. Tο δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης αποτελείται από τα επόμενα τρία έτη του προγράμματος, στα οποία οι εκπαιδευόμενες/οι προχωρούν σε εντατική κλινική άσκηση υπό άμεση επίβλεψη με οικογένειες και ζευγάρια στο χώρο του Ινστιτούτου, εμβαθύνουν στη θεωρητική τους κατανόηση και συμμετέχουν σε ομαδικές διεργασίες προσωπικού αναστοχασμού.

1ο έτος - Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και τις Εφαρμογές της

 Το μονοετές αυτό πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο έτος της τετραετούς εκπαίδευσης, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη συστημική σκέψη και τις πρακτικές εφαρμογές της στο πεδίο της οικογενειακής θεραπείας. Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με βασικές έννοιες της συστημικής σκέψης, να παρουσιάσει τις κυριότερες εξελίξεις στο πεδίο της συστημικής θεωρίας και της οικογενειακής θεραπείας, και να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες σε βασικές κλινικές δεξιότητες στην πρακτική με ζευγάρια και οικογένειες μέσα από κλινικά σεμινάρια. Έμφαση δίνεται στις ιδέες και τις πρακτικές της «σχολής του Μιλάνου» και των σύγχρονων μετεξελίξεών της, ωστόσο παρουσιάζεται το σύνολο της θεωρητικής παράδοσης της οικογενειακής θεραπείας. Έτσι, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν διάφορες πτυχές της συστημικής σκέψης και πρακτικής, από την αρχική επικέντρωση σε μοτίβα επικοινωνίας, πρότυπα συμπεριφορών και συστημικές διαδράσεις έως τις πιο πρόσφατες κονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στη γλώσσα και τις διεργασίες διαπροσωπικής νοηματοδότησης.

Έμφαση δίνεται στη θεωρητική κατάρτιση, ωστόσο το έτος λειτουργεί ως προεργασία για την ανάληψη κλινικής εργασίας κατά το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, και έτσι οι εκπαιδεύομενοι/ες συμμετέχουν ήδη από το πρώτο έτος σε ζωντανές συνθεραπευτικές διεργασίες με οικογένειες στο χώρο του Ινστιτούτου πίσω από αμφίδρομο καθρέφτη.

 Η μάθηση διευκολύνεται με διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι/ες προσκαλούνται να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και με αναστοχαστικές διεργασίες μέσω των οποίων οι συμμετέχουσες/οντες μαθαίνουν να βλέπουν τον εαυτό τους σε σχέση με την εκπαιδευτική ομάδα και τη συνολική εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς, οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν συχνά ανατροφοδότηση σε σχέση με την πορεία και τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν και οι ίδιοι/ες τη δική τους ανατροφοδότηση προς τους/τις εκπαιδευτές/τριες του Ινστιτούτου σχετικά με την ικανοποίησή τους από την εκπαιδευτική εμπειρία.

Η συνολική διάρκεια του πρώτου έτους είναι 250 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε μια καθημερινή απόγευμα κάθε εβδομάδα και ένα πρωινό Σαββάτου κάθε μήνα. Το μονοετές αυτό πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο έτος του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία, ωστόσο μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει και αυτόνομα αν δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει την κλινική εκπαίδευση. Επίσης, για την παρακολούθηση του πρώτου έτους δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

2ο-4ο έτος - Κλινική Άσκηση

 Προϋπόθεση συμμετοχής στο δεύτερο μέρος του τετραετούς προγράμματος αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου έτους και η άδεια άσκησης επαγγέλματος στον χώρο της ψυχικής υγείας. Στο δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι σπουδαστές/ριες συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι θεραπευτές/τριες σε ζωντανές συνεδρίες με ζευγάρια και οικογένειες υπό άμεση επίβλεψη, ενώ εμβαθύνουν σε έννοιες, ιδέες και πρακτικές εφαρμογές της συστημικής σκέψης. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με το πέρας της εκπαίδευσής τους να ασκήσουν τη συστημική ψυχοθεραπευτική πρακτική.

Η διάρκεια κάθε έτους στο δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι 430 ώρες που κατανέμονται σε μια καθημερινή απόγευμα κάθε εβδομάδα, και ένα πρωινό Σαββάτου κάθε μήνα. Η συνολική διάρκεια και των τεσσάρων ετών είναι 1550 ώρες. Πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος του προγράμματος παρέχεται:

Άμεση κλινική επίβλεψη

Η άμεση επίβλεψη αποτελεί την κατεξοχήν μέθοδο εκπαίδευσης στη συστημική οικογενειακή θεραπεία και είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Οικογενειακή Θεραπεία (EFTA). Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Ινστιτούτου (μονόδρομος καθρέπτης, κλειστό κύκλωμα) οι συμμετέχοντες/ουσες επιβλέπονται σε ζωντανές συνεδρίες με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες, με τους/τις ίδιους/ες ως θεραπευτές/τριες, αλλά και ως μέλη της θεραπευτικής ομάδας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες εποπτεύονται από τουλάχιστον δύο επόπτες/ριες, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να γνωρίσουν και διαφορετικούς τρόπους δουλειάς κατά την άμεση κλινική επίβλεψη.

Έμμεση επίβλεψη

Με στόχο τη μετάβαση από την άμεσα εποπτευόμενη κλινική άσκηση στην αυτόνομη κλινική πρακτική, αλλά και τη σύνδεση με τα εργασιακά πλαίσια των εκπαιδευόμενων, στο πλαίσιο της έμμεσης επίβλεψης οι συμμετέχοντες/ουσες εποπτεύονται με βάση υλικό που φέρνουν από τον χώρο εργασίας τους. Κατά την έμμεση επίβλεψη, οι εκπαιδευόμενοι/ες εποπτεύονται από αρκετούς διαφορετικούς επόπτες και επόπτριες, ερχόμενοι έτσι σε επαφή με διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους εποπτείας.

Ομάδες προσωπικού αναστοχασμού

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να προσεγγίσουν τη θέση τους ως εκπαιδευόμενοι/ες θεραπευτές/ριες μέσα από αναστοχαστικές ομαδικές διαδικασίες με κύριο υλικό επεξεργασίας την ανάλυση των γενεογραμμάτων τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες συζητούν και αναστοχάζονται ζητήματα από την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία με βάση τη σημασία και τη σύνδεσή τους με την τρέχουσα εκπαιδευτική και κλινική τους εμπειρία, ενώ επίσης εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν και σχετίζονται με την ομάδα.

 Θεωρητικά και κλινικά σεμινάρια

Οι εκπαιδευόμενοι/ες αναπτύσσουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δεξιότητες εμβαθύνοντας σε έννοιες και ιδέες από τη συστημική σκέψη, θεωρία και πρακτική. Επεξεργάζονται περαιτέρω έννοιες και δεξιότητες που συνάντησαν στο πρώτο έτος των σπουδών τους και παράλληλα έρχονται σε επαφή με νέες εξελίξεις στο πεδίο της συστημικής ψυχοθεραπείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου βασίζεται κυρίως στις ιδέες και τις εφαρμογές της σχολής του Μιλάνου και των μετεξελίξεών της, οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να γνωρίσουν και άλλες σημαντικές προσεγγίσεις στον χώρο της οικογενειακής θεραπείας. Τα σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών ρευμάτων και αντίστοιχων θεραπευτικών προσεγγίσεων, από τα πρώτα μοντέλα συστημικής οικογενειακής θεραπείας μέχρι και τις σύγχρονες εξελίξεις που εμπνέονται από το ρεύμα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, την αποδόμηση και τη διαλογική προσέγγιση στη γλώσσα. Σε όλο τον κύκλο των σεμιναρίων δίνεται έμφαση σε αλληλεπιδραστικές – συνεργατικές μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης, μέσα από παρουσιάσεις, συζήτηση κειμένων, συμμετοχή σε υπόδυση ρόλων κ.ά.

Χώρος

 Σύγχρονες υποδομές

Το Ινστιτούτο παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και την τεχνική υποδομή (κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό) για να υποστηρίξει τόσο τη διδακτική όσο και την κλινική διαδικασία. Οι άνετοι χώροι του Ινστιτούτου είναι εξοπλισμένοι με αμφίδρομους καθρέφτες, κλειστό σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής, και σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα για τη διεξαγωγή των κλινικών και θεωρητικών σεμιναρίων.

 Βιβλιοθήκη

Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης μια πλούσια βιβλιοθήκη που ανανεώνεται συνεχώς, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι ψηφιοποιημένο, αποτελούμενη από χιλιάδες άρθρα από τα σημαντικότερα περιοδικά οικογενειακής θεραπείας, και περισσότερους από 400 τόμους από τη συστημική βιβλιογραφία. Όλο το βιβλιογραφικό υλικό είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία επικαιροποιείται συστηματικά, καθιστώντας εύκολη την αναζήτηση και την εύρεση σχετικών άρθρων και βιβλίων.

Αίτηση συμμετοχής

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προϋποθέτει την υποβολή αίτησης την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την παρούσα σελίδα.

 Aίτηση συμμετοχής 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο: 2310-861061 ή ηλεκτρονικά στο systemicinstitute@gmail.com